ΕΒΡΟΣΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος) στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής (Μαρασλή 1), στις 31 Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, καθώς και την υπ’ αριθμ. 375/39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., αφού λάβετε υπόψη σας τα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-meeting).

– Επικύρωση των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2018-2019-2020.

 1. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Κομοτηνής και την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» με θέμα την ανάπτυξη προγράμματος υποστήριξης και ανάδειξης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής.
 2. Χορήγηση ή μη συναίνεσης επί αιτήματος για τη σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αρωγής στο Ο.Τ. 15 (υπ΄αριθ. 8/2023 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ), για απασχόληση στο Δήμο Κομοτηνής κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024.
 4. Αποδοχή ή μη της δωρεάς Βασιλείου Αϊβαλιώτη προς τον Δήμο Κομοτηνής αποτελούμενης εκ συλλογής τεκμηρίων  δραστηριότητας Νέστορος Τσανακλή.
 5. Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού σε πιστωτικό ίδρυμα για την πάγια προκαταβολή δημοτικών κοινοτήτων και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού
 6. Έγκριση ή μη παράτασης της από 28/02/2020 προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Κομοτηνής, τον Δήμο Αρριανών, τον Δήμο Ιάσμου και τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών για την υλοποίηση Συνοδευτικών μέτρων της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ.
 7. Έγκριση ή μη παράτασης της από 14/12/2022 προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Κομοτηνής και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) ΤΟΥ ΤΕΒΑ»»
 8. Έγκριση ή μη αναπροσαρμογής χρηματικού ποσού της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Περισυλλογή, Ημερήσια Φροντίδα και Επανένταξη Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το έτος 2023».
 9. Έγκριση ή μη αναπροσαρμογής χρηματικού ποσού της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής και παρεμφερών εργασιών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής – Κοιμητηρίων των Οικισμών του Δήμου Κομοτηνής για 1 έτος».
 10. Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΩΝ».
 11. Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθμ. 44/2023 ΑΔΣ που αφορά τον καθορισμό μισθώματος για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία παραχώρησης της ΄Εκτασης 1 αιγιαλού της Δημοτικής Κοινότητας Μέσης. 
 12. Έγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου 2023 (αριθμ. 108/2023 ΑΟΕ).
 13. Έγκριση ή μη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2022 (αριθ. 7/2023 ΑΕΠΖ).
 14. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023 για 6η φορά (υπ’ αριθ. 134/2023 ΑΟΕ).
 15. Υποβολή απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2022 της δωρεάς εν ζωή του Φ. Πολυζόπουλου.
 16. Υποβολή απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2022 του κληροδοτήματος Ν. Πίσσα.
 17. Παραχώρηση ή μη έκτασης για κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΣ-8 Φαναρίου.
 18. Έγκριση ή μη της αριθ. 23/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. περί προελέγχου του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως από 1/1/2022 έως 31/12/2022.
 19. Έγκριση ή μη για 4η φορά της μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, οικ. έτους 2023 (υπ’ αριθμ. 35/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής). 
 20. Έγκριση ή μη της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2024 & 2025». 
 21. Έγκριση ή μη της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Δαπάνες Σίτισης των Μαθητών Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για του σχολικό έτος 2023-2024».
 22. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ.
 23. Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, πρόστιμα ΚΟΚ, Έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής και Πρόστιμο Εκπρόθεσμης Υποβολής Τελών Παρεπιδημούντων.
 24. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ».
 25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων στους Β΄ και Δ΄ Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΚΕ.ΜΕ.Α.».
 26. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018-2019».
 27. Χορήγηση ή μη οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2021-2022».
 1. Έγκριση ή μη χορήγησης οριακής προθεσμίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2020-2021».
 2. Έγκριση ή μη χορήγηση 2ης οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2020-2021».
 3. Έγκριση ή μη της αντικατάστασης υλικών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».
 4. Παροχή σύμφωνης γνώμης για προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων στους οικισμούς Υφαντών και Μεγάλου Δουκάτου λόγω έλλειψης οδοαρίθμησης.
 5. Τροποποίηση ή μη της Δημόσιας Σύμβασης: Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ” του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για της Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για της ανάγκες της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» {Είδη Tροφίμων & ΒΥΣ- Υποέργο 1 & 2}».

                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

            ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

        ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Related Articles

Back to top button