ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Συνεδριάζει σήμερα 15 Φεβρουαρίου το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σήμερα Τετάρτη 15.02.2023 και ώρα 18:30 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με:

το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α’),
την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 5432/27-01-2023 (ΦΕΚ 389/28-01-2023 τ. Β΄),
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση της 9/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων» (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακινήτου μας (κυλικείου) που βρίσκεται εντός του δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων ΚΟΚ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Πρόσληψη δύο υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας, ενός ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων (GREIDER) και ενός ΔΕ Ηλεκτρολόγου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (οχτάμηνης διάρκειας) (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
Έγκριση Πρακτικού Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΙΣΥΜΗΣ» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία, για την ολοκλήρωση του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
Eγκριση 2ου ΑΠΕ αρχ. Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ της Σ.Σ. για την ολοκλήρωση του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου«Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Φερών» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου«Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και Αναβάθμιση Χερσαίων Εγκαταστάσεων – Ανωδομών Λιμένα Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για το έργο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Κλειστού Γυμναστήριου Αλεξανδρούπολης” (Εισηγ. κ. Σβιντρίδης Μ.)
Αίτημα του Κ.Α. (36759/03.11.2022) για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Τυρολόης 1 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα του Σ.Β. (41107/12.12.2022) για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Ι. Δραγούμη & Αίνου (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα του Α.Α. (38976/22.11.2022) για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Τσιμισκή & Φαλήρου (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα του Ξ.Γ. (29968/12.09.2022) για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Μαζαράκη 29 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα του Σ.Ρ. (35183/21.10.2022) για δημιουργία μιας (1) θέσης Φ/Ε επί της οδού 14ης Μαΐου 125 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα του Ε.Ε. (35135/21.10.2022) για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Παλαιολόγου 25 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα του ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (35595/25.10.2022) για δημιουργία δύο (2) θέσεων Φ/Ε επί της οδού Σαμοθράκης & Απολλωνιάδος (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα της Τροχαίας Αλεξανδρούπολης (34503/18.10.2022) και κατοίκων της περιοχής (33752/11.10.2022) για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πλατεία Κολοκοτρώνη στη Ν. Χιλή (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα της Τροχαίας Αλεξανδρούπολης (37034/06.11.2022) για τοποθέτηση νέας σήμανσης Ρ-13 (Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα) κατά μήκος της ανώνυμης οδού παραπλεύρως της Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης (33311/07.10.2022) για νέα πληροφοριακή σήμανση (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΟΤ 432 στην Αλεξανδρούπολη (σε συνέχεια αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης – Ν.4759/2020) (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Τροποποίηση του ΡΣ Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 45-49, σύμφωνα με την Εγκ.6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4067/2012 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Τροποποίηση της 162/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αποδοχή αιτήματος αντικατάστασης της Διαχειρίστριας-Συντονίστριας του προγράμματος ΤΕΒΑ και αντικατάσταση της» (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολυκοινωνικό»)
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας για δημιουργία νέας Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης και έγκριση ή μη χωροθέτησης της νέας Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί της οδού ΚΑΡΑΟΛΗ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
Τροποποίηση της 919/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών: α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, β) παραλαβής υπηρεσιών, γ) διενέργειας/ αξιολόγησης διαγωνισμών δ) αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για το 2023» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας Πλαίσιο για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών και εργασίες επισκευής οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)
Υποβολή αίτησης επέκτασης της διάρκειας επιχορήγησης του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για άλλους δώδεκα (12) μήνες (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της 22/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως πλήρες μέλος στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» (Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)
Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α’ δόση 2023 (Α’ Χ.Ε. 2023) των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
Τροποποίηση της 502/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010)» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)
Πολυετής Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027 (Εισηγ. κ Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)
Έγκριση Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου για την κάλυψη αναγκών στέγασης και λειτουργίας στο ¨Σωματείο Εργαζομένων Καθαριότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ για πέντε (5) έτη (Εισηγ. κ Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)

Related Articles

Back to top button