ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΡΟΔΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος) στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής (Μαρασλή 1), στις 14 Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, καθώς και την υπ’ αριθμ. 375/39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., αφού λάβετε υπόψη σας τα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-meeting).

 1. Τροποποίηση ή  μη όρου του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση κτιριακών υποδομών για την ίδρυση  Πειραματικού ΙΕΚ Κομοτηνής».
 2. ΄Εγκριση ή μη Κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας «Επετειακής αγοράς ενόψει εορτασμού 28ης Οκτωβρίου» του Δήμου Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 11/2023 ΑΕΠΖ).
 3. ΄Εγκριση ή μη Κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας Πασχαλινής αγοράς Δήμου Κομοτηνής» (υπ΄αριθ. 12/2023 ΑΕΠΖ). 
 4. ΄Εγκριση ή μη Κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας «Επετειακής αγοράς ενόψει εορτασμού 25ης Μαρτίου» του Δήμου Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 13/2023 ΑΕΠΖ). 
 5. ΄Εγκριση ή μη Κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας «Επετειακής αγοράς ενόψει εορτασμού 14ης Μαϊου» του Δήμου Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 14/2023 ΑΕΠΖ). 
 6. ΄Εγκριση ή μη Κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας «Πολιτιστικής Αποκριάτικης Αγοράς» του Δήμου Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 15/2023 ΑΕΠΖ). 
 7. ΄Εγκριση ή μη Κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας «Εορταστικής αγοράς θρησκευτικού χαρακτήρα ενόψει του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής Πολιούχου της πόλεως Κομοτηνής (θρησκευτικό πανηγύρι) (υπ΄αριθ. 16/2023 ΑΕΠΖ).
 8. Καθορισμός αριθμού των μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) του ν. 4763/2020, για απασχόληση στο Δήμο Κομοτηνής κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024.
 9. Δωρεάν παραχώρηση ή μη ενός γραφείου του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κομοτηνής στον Αθλητικό Σύλλογο «ΠΟΛΥΦΗΜΟ» (υπ΄αριθ. 15/2023 Α.Δ.Κ.Κ.).
 10. ΄Εγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 87/2023 Α.Δ.Σ. που αφορά εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην οδό Φιλίππου στην Κομοτηνή για τοποθέτηση και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2023 (υπ΄αριθ. 13/2023 Απόφαση του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής).
 11. Εκμίσθωση ή μη του Κυλικείου ευρισκομένου εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 14/2023 Απόφαση του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής).
 12. Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης & Συντήρησης του Προγράμματος GENESIS, της Εφαρμογής Μισθοδοσίας και Εφαρμογών Παρακολούθησης των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2024 και 2025».
 13. Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος, για τη σίτιση των απόρων από το κέντρο σίτισης του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2024».
 14. Μερική τροποποίηση της αριθ. 79/2021 Α.Δ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά», λόγω συνταξιοδότησης.
 15. ΄Εγκριση ή μη τροποποίησης ορισμού Ομάδας ΄Εργου για την υλοποίηση της πράξης: “Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά” Δήμου Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 37/2021 ΑΔΣ).
 16. Έγκριση ή μη για 3η φορά της μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής, οικ. έτους 2023 (υπ’ αριθμ. 19/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.).
 17. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη Κομοτηνής (υπ΄ αριθ. 10/2023 ΑΕΠΖ).
 18. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση υφισταμένων ιρλανδικών  διαβάσεων και τεχνικών στα υδατορρέματα  του  Δήμου Κομοτηνής 2020-21».
 19. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
 20. Έγκριση ή μη σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».

                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

            ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

        ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1.    Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010.
 2.    Δημοτικούς Συμβούλους.
 3.    Προέδρους Κοινοτήτων.
 4.    Μαρία Σοφιανού, Γενική Γραμματέα Δήμου. 
 5.    Γραφείο Δικηγόρων.
 6.    Κων/νιά Σκαπαριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.  
 7.    Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. 
 8.    Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 9.    Κλεοπάτρα Θεολόγου, Προϊσταμένη Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.

         10.   Αθανάσιο  Τσοχατζή, Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικών Πολιτικών.

  11.  Δημήτριο Μάγγα, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας.

  12.  Γεώργιο Τσαρουχάκη, Υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας.  

Related Articles

Back to top button